Skip Navigation Links
publikované dňa: 23.1.2019

Dotácia na stravu

Na základe Zákona č.375/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2019 sa poskytuje dotácia
na stravu v sume 1,20 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa v predškolskom veku zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ.
Prosíme rodičov, ktorí majú deti v predškolskom veku, aby stravné od januára neplatili.
Vyúčtovanie od septembra do konca decembra bude urobené a preplatky vrátené na účet.
Odhlásiť dieťa z materskej školy je však potrebné, tak ako je uvedené Školskom poriadku ,
do 8, 00 hod.