Skip Navigation Links
publikované dňa: 24.4.2019

Zápis detí na školský rok 2019/ 2020

 Zápis detí do MŠ Kátov 155
na školský rok 2019/2020


 

bude dňa 20. mája 2019 od 10,00 hod do 15,00hod.Milý nový kamarát, prišiel by si ku nám rád?
Nech sa páči - nastal čas, aby si bol jedným z nás! 
Máš rád kocky, stavebnice? Máme ich tu na tisíce.
Naučíš sa strihať, kresliť, maľovať, cvičiť, aj tvorivo pracovať.
Riešiť ťažké úlohy a hádanky,  pomôže ti počítač i múdre písanky. 
Ak zatúžiš po pohybe a dobrej nálade,  zahráme sa spolu v školskej
záhrade.

 
Ponúkame Vám:

Ø  Školský vzdelávací program ,,Kamaráti s prírodou" zameraný na
environmentálnu výchovu

Ø  Individuálny prístup s rešpektovaním potrieb detí

Ø  Podnetné prostredie -  priestranný školský areál

Ø  Prácu s počítačom, edukačnými programami RNA, ACTIVE INSPIRE,
CIRKUS ŠAŠA TOMÁŠA, ALÍKA, prácu s včielkou BEE - BOT, interaktívnou
tabuľou a interaktívnou stenou


Ø  Účasť na výtvarných súťažiach podľa aktuálnej ponuky, zapojenie sa do
okresných prehliadok ako sú: Blahova notečka (prehliadka ľudových piesní),
Hrkálka ( prehliadka poézie a prózy) a účasť na Indiánskom dni v Skalických
horách


Ø  Odborné poradenstvo a konzultačnú činnosť

Ø  Divadelné predstavenia odohrané kvalitnými hercami priamo v našej
materskej škole


Ø  Návštevu knižnice, akcií poriadaných obcou

Ø  Výuku anglického jazyka podľa záujmu rodičov

      Ø  Stravu pripravovanú vo vlastnej školskej jedálni   

 

K zápisu je potrebné priniesť:

písomnú žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (je súčasť žiadosti)

- doklad totožnosti zákonného zástupcu

- rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí do MŠ vydá riaditeľka MŠ do 30.6.2019

 

 Kontakty:                                                                             

tel. číslo: 034/ 668 27 02
e-mail: ms.katov@ltcnet.sk

 

Tlačivo : Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
je možné vyzdvihnúť si v materskej škole, alebo stiahnuť z web
stránky MŠ.