Skip Navigation Links
publikované dňa: 7.2.2019
V mesiaci január a február sa realizovali v našej materskej škole dva
stimulačné programy pre deti: Mirabilis a Opička Kika sa učí byť lepšou.
 MŠ rozvíja u detí sociálnu, emocionálnu a kognitívnu úroveň hrou a zážitkovým
učením. Umožňuje im tak ľahšiu adaptáciu na vstup do ZŠ.
Tieto dva stimulačné programy umožňujú deťom naštartovať a rozvinúť
schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné napredovanie dieťaťa
v učení. Deťom sú sprostredkované informácie prostredníctvom hier, príbehov
a pohybových cvičení. Činnosti sú zamerané na rozvíjanie všetkých schopností
dôležitých pre učenie: grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímanie, priestorovú
orientáciu, pamäť, pozornosť a záujem o učenie.
Program bol rozčlenený na 5 stretnutí, ktoré boli uskutočňované pod vedením
sociálnej pedagogičky a detskej psychologičky.
Po absolvovaní programu každé dieťa obdržalo diplom o jeho absolvovaní.
Veríme, že aj takouto formou uľahčíme deťom vstup do ZŠ.