Skip Navigation Links
publikované dňa: 23.1.2019

Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo obce Kátov


Obecné zastupiteľstvo obce Kátov

uznesením č.7/2019 zo dňa 22.1.2019 vyhlasuje v súlade s § 18a ods. 2 v zmysle zák. č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KÁTOV na deň 12.3.2019
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kátov o 18:00 hod.

Miesto podania prihlášky: Obec Kátov, 908 49 Kátov č.41
Termín podania prihlášky: do 6.3.2019 vrátane do 15.30 hod. /rozhodujúci je dátum
doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad/

Kvalifikačné predpoklady:
 ukončené min. úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru
 znalosť základných noriem samosprávy
 prax 5 rokov v kontrole, alebo samospráve
Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:
 osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
kontaktný údaj /e-mail, telefón/
 úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 profesijný životopis, vrátane praxe v oblasti verejnej správy, samosprávy, kontrole a
znalosti legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu
 písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v podľa 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov na účely
vykonania voľby hlavného kontrolóra
Požadované doklady je potrebné doručiť, resp. zaslať na uvedenú adresu v uzavretej obálke s
označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Kátov – NEOTVÁRAŤ“ .
Funkcia hlavného kontrolóra obce Kátov sa vykonáva na kratší pracovný čas, a to 3 hod
týždenne.
Ďalšie informácie: tel. 034/668 2703, ocu-katov@stonline.sk
V Kátove 23.1.2019

Ing. Ivana Chrenková
starostka obce