Skip Navigation Links
publikované dňa: 15.8.2018

V apríli až máji 2018 sa v našej obci konal prieskum verejnej mienky, ktorý umožnil získať názory občanov na obec a jej základné potreby pre jej ďalší rozvoj. Prieskumu sa zúčastnilo 58 respondentov, čo tvorí 7,7% obyvateľov obce. Zúčastnili sa ho všetky vekové kategórie, najviac zo skupiny 21 až 40 ročných. Z pohľadu sociálneho postavenia sa prieskumu zúčastnili najmä zamestnaní a dôchodcovia, zúčastnilo sa viac žien ako mužov.

Nakoľko je vzorka respondentov príliš malá, nemožno závery z prieskumu verejnej mienky zovšeobecniť. Napriek tomu sú výsledky dôležité a názory a návrhy občanov budú brané do úvahy pri ďalšom plánovaní rozvoja obce.