Skip Navigation LinksRoot    Materská škola    O nás

Materská škola Kátov  je štátna materská škola a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od  3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prostredníctvom Školského  vzdelávacieho programu ,,Kamaráti s prírodou" chceme pomáhať deťom objavovať a

spoznávať svet plný farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravia.

Materská škola je 2 triedna s výchovným jazykom slovenským.

Poslaním výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a vhodne ju dopĺňať, poskytovať dieťaťu vzory pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu, vytvárať podmienky a ponúkať rovnosť šancí na výchovu a vzdelávanie každého dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi a vekovými osobitosťami, podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa a pripravovať ho na život v spoločnosti rešpektujúc jeho individuálne a vekové osobitosti, podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa, pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť, rozvíjaním predstavivosti a tvorivosti v každodenných aktivitách utvárať predpoklady na jeho ďalšie vzdelávanie.

 Spoluprácou  s rodičmi prispievať  k upevňovaniu partnerstva medzi rodinou a školou, k skvalitňovaniu komunikácie, ponúkať príležitosť na jednotné pôsobenie rodiny a školy, pomáhať  škole získať informácie na plánovanie spoločných aktivít, zlepšovaniu školskej úspešnosti detí a rodičom umožňovať  spoznať, že materská škola je spoľahlivá a má svoje opodstatnenie.

 

Zabezpečujeme deťom odbornú logopedickú starostlivosť v logopedickej ambulancii v Skalici aj v Holíči na základe konzultácie a doporučenia:

             rodič - učiteľ            a          učiteľ  -  rodič  - lekár

 Život v materskej škole sa riadi školským poriadkom, ktorý je predpokladom dobrých vzťahov medzi všetkými osobami zainteresovanými na živote školy. Výchovné pôsobenie pedagogických i nepedagogických zamestnancov  sa orientuje na elementárne formovanie pozitívnych postojov a správania sa detí k sebe navzájom, k dospelým ľuďom i k prostrediu.

 

Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň, ktorá zabezpečuje kvalitné stravovanie detí a poskytuje deťom vyváženú zdravú stravu s dostatkom zdravých a výživných potravín (ovocie, zelenia, cereálie a pod.).

 

Areál školy tvorí rozsiahly školský dvor s bohatou zeleňou, okrasnými kvetmi a peknými preliezkami, ktoré poskytujú deťom dostatok priestoru pre rôzne pohybové aktivity.