Skip Navigation LinksRoot    Materská škola    O nás

  Materská škola Kátov  je štátna materská škola a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od  3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Prostredníctvom Školského  vzdelávacieho programu 

                   ,,Kamaráti s prírodou"

  pomáha deťom objavovať a spoznávať svet plný farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravia.


Materská škola je 2 triedna s výchovným jazykom slovenským
.

Poslaním výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a vhodne ju dopĺňať. Chceme poskytovať dieťaťu vzory pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu, environmentálnemu mysleniu a cíteniu. Vytvárať podmienky a ponúkať rovnosť šancí na výchovu a vzdelávanie každého dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi a vekovými osobitosťami. Podporujeme nadanie a záujmy každého dieťaťa, pomáhame formovať jeho vlastnú jedinečnosť rozvíjaním predstavivosti a tvorivosti v každodenných aktivitách.

Spoluprácou  s rodičmi chceme prispievať  k upevňovaniu partnerstva medzi rodinou a školou, k skvalitňovaniu komunikácie, ponúkať príležitosť na jednotné pôsobenie rodiny a školy plánovaním spoločných aktivít.  
Zabezpečujeme deťom odbornú starostlivosť a spolupracujeme s CPPPaP v Holíči a soZŠ v Holíči.

 

Život v materskej škole sa riadi školským poriadkom,

ktorého dodržiavanie je predpokladom dobrých vzťahov medzi všetkými osobami zainteresovanými na živote školy.

 

Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň, ktorá zabezpečuje kvalitné stravovanie detía poskytuje deťom vyváženú zdravú stravu s dostatkom zdravých a výživných potravín (ovocie, zelenia, cereálie a pod.).
MŠ je zapojená do projektu Školské ovocie.

Areál školského dvora je vybavený novými preliezkami, ktoré poskytujú deťom dostatok priestoru pre rôzne pohybové aktivity.