Skip Navigation LinksRoot    Obecný úrad

Oznam

Vážení občania,

do konca januára 2019 je povinnosťou občana, u ktorého nastali zmeny pri dani z nehnuteľnosti (pozemky, stavby), na obecnom úrade podať nové daňové priznanie, v ktorom budú zmeny uvedené. Tlačivá si môžete  vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Ďalej upozorňujeme občanov, na ktorých sa vzťahujú zľavy (podľa VZN), aby si žiadosť o zľavu(ktorá sa týka zľavy na daň z nehnuteľnosti, tak aj zľavy na TKO), podali na Ocú najneskor do 31.januára 2019.(Týka sa to občanov ZŤP, študentov, ktrí bývajú na internáte, vojakov).Toto platí i pre tých občanov, ktorým bola zľava priznaná v minulých rokoch. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci ale na uvedenej adrese nebývajú, musia doložiť úradné potvrdenie, kde platia na likvidáciu TKO.Ďalej upozorňujeme občanov, ktorí vybudovali obytné podkrovie, aby i toto priznali ako novú skutočnosť v daňovom priznaní(ak nebolo priznané v minulých rokoch). Tiež treba rozlišovať hospodársku budovu od budovy slúžiacej na podnikateľskú činnosť a takto to do priznania uviesť. Upozorňujeme Vás na to, aby ste zmeny do priznania uviedli pravdivo, nakoľko budú zo strany obce a Stavebného úradu v Skalici vykonávané kontroly. Ak skutočný stav nebude zodpovedať daňovému priznaniu, bude zo strany obce podľa zákona vyrúbená pokuta od 331,94 do 3319,40 eur.

 

 

 

ÚRADNÉ HODINY OcÚ:

Pondelok:   7,30  -  12,00          12,30  -  15,30 hod.
 
Utorok:       7,30  -  12,00          12,30  -  15,30 hod.

Streda:       7,30  -  12,00          12,30  -  17,00 hod.
 
Štvrtok:      N E S T R Á N K O V Ý   D E Ň
 
Piatok:       7,30  -  13,00 hod. 

Obedová prestávka PO, UT, ST, vždy od 12,00 do 12,30 hod.