Skip Navigation LinksRoot    Materská škola    Informácie    Poplatky

Úhrada príspevkov za dochádzku - školné 

 Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov materskej školy (s výnimkou mzdových výdavkov) prispieva rodič alebo iná osoba , ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

 Výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu určuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kátov č. 3/ 2019 z 14. august 2019 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ v súlade s §28, ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v MŠ  mesačne

10€ pre dieťa s trvalým pobytom v obci 

13€ pre dieťa, ktoré má trvalý pobyt mimo obce Kátov.

Tento príspevok sa uhrádza do 20. dňa v kalendárnom mesiaci na číslo účtu materskej školy:

 IBAN  SK44 5600 0000 0026 0158 1006

 

Príspevok v  materskej škole  sa neuhrádza za dieťa :

a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky      v hmotnej núdzi,

c)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa :

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy  v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy  zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť.

c)  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu

 

   STRAVNÉ   

Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa v zmysle z  VZN obce Kátov č. 3/2019, pokiaľ sa v MŠ stravuje, v termíne do 20. v príslušnom mesiaci na účet

IBAN SK93 5600 0000 0026 0158 4004  sumu 28

 5 za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

V prípade, že rodič neuhradí uvedený príspevok v stanovenom termíne môže po predchádzajúcom upozornení rodiča riaditeľka dať návrh na rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania. Postup pri predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu neuhrádzania príspevku a stravného za dieťa v MŠ:

-          riaditeľka sa kontaktuje so zákonnými zástupcami a upozorní ich na prípadné nedoplatky

-    pri opätovnom neuhradení riaditeľka MŠ písomne vyzve zákonných zástupcov             k úhrade  poplatkov a po nerešpektovaní výzvy ukončí predčasne predprimárne vzdelávanie.