Materská škola|

Dňa 11.10.2020 MVVaŠ SR aktualizovalo opatrenia pre MŠ. Výber opatrení týkajúcich sa zákonných zástupcov od 11.10.2020.
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie  akákoľvek  iná osoba okrem  zamestnanca  školy,  dieťaťa  a osoby sprevádzajúcej dieťa.
Na   komunikáciu   externých   osôb   so   školou   počas   úradných   (stránkových)   hodín odporúčame využívať  distančný spôsob komunikácie (písomný, maily  a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.
 
Zákonný zástupca:
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu
v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu
verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku
2020/2021. 
 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
  Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane
víkendov a sviatkov) písomné  vyhlásenie zákonného  zástupcu o bezinfekčnosti ( Vyhlásenie zákonného zástupcu).
 Výrazne odporúča sa, aby deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy  nosili rúška. 
 Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ z dôvodu:
         – podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
         – ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
         – predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia “Potvrdenie o chorobe” vydané len všeobecným lekárom pre
deti a dorast a to bez ohľadu na  dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
 Celkový  čas zdržiavania sa osôb  sprevádzajúcich deti do  materskej školy vo  vonkajších  a vnútorných priestoroch materskej
školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Žiaka môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 
 Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi
hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.
 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené
zamestnancom materskej školy. 
 Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je
v súlade s aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota,
kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej
infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
  Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné
umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
  Realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov ani, plavecké kurzy či iné sa neumožňuje
  Materská škola nemôže organizovať školy v prírode, výlety, jazykové kurzy, pohybové aktivity (realizácia projektu DSG bude tiež
odložená) .
Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa
Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak
podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR    testu  zákonným  zástupcom. V  MŠ  prebieha
výučba   štandardným  spôsobom. 
Ak  je  podozrivý  podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
 negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivé dieťa manažuje miestne
príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
 pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ a
lebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia .
 
 V prípade  že  podozrivý  nie  je  podrobený  RT-PCR  testu,  podozrivého  manažuje  miestne príslušný  RÚVZ,  alebo všeobecný lekár
pre deti a dorast.  Škola sa ďalej  riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Close Search Window