Materská škola, Novinky|

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nové právne úpravy zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorými sa menia podmienky dotácií na stravu v školskej jedálni.Od nového školského roku 2021/2022 sa jedná najmä o nasledovné zmeny:- ukončenie plošného poskytovania dotácii na stravu v MŠ
– doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytovanie dotácie a tou sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.
V tejto súvislosti upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, že k poskytnutiu dotácii na stravu od 1.9.2021 je potrebné predložiť
:- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, (vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),
– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
– čestné prehlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa každého zákonného zástupcu
– člena domácnosti /obaja rodičia/ (môžete si ho stiahnuť na stránke MŠ Kátov).
Zákonný zástupca dieťaťa doručí horeuvedené potvrdenia alebo čestné vyhlásenie na Obecný úrad Kátov najneskôr do 05.08.2021
V opačnom prípade nebude možné poskytnúť dotáciu na stravu a za stravu bude zákonný zástupca dieťaťa platiť príspevok na stravovanie.


Tlačivo – Čestné vyhlásenia o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

Comments are closed.

Close Search Window