Materská škola|

Dňa 22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme ako uvedomenie si potreby chrániť našu planétu pre nás i budúce generácie. Stav našej planéty nám nie je ľahostajný pre mnohé ekologické problémy. Odpady znečisťujú zemský povrch aj oceány, ktoré poškodzujú život v moriach a oceánoch, a tým nepriaznivo ovplyvňujú zdravie nás všetkých. S dôležitými skutočnosťami života na Zemi sa oboznamujú i deti z MŠ Kátov na elementárnej úrovni.

Celý týždeň bol výchovno-vzdelávací proces zameraný na poznávanie prírody a jej ochranu. Naša Zem je guľatá si deti spievali pri prezeraní detských encyklopédií, či atlasov sveta a skladaní puzzle našej planéty Zem.

V starostlivo vybraných prezentáciách boli deti oboznámené s kolobehom vody v prírode i dôležitosti vody pre zachovanie života na Zemi. Súčasťou poznávania našej planéty bolo vytvorenie pojmových máp maľovaním temperovými farbami a nalepovaním papierových častí do veselej a smutnej zemegule. Deti opisovali a priraďovali jednotlivé obrázky na magnetickú tabuľu podľa správnosti alebo nesprávnosti činností pre našu planétu.

Pomocou farebných plastových nádob na triedenie odpadu deti vytriedili odpadky na plast, papier, sklo a bioodpad.


Pri kreslení prírody i dúhy deti citlivo vnímali krásu, farebnosť a rozmanitosť prírodných javov, čo si deti uvedomovali najmä pri pobyte vonku.


Všetci si prajeme, aby získané poznatky deti uplatňovali nielen v MŠ, ale i vo
svojom okolí. Ako naša nasledujúca generácia si budú i naďalej deti rozširovať svoje poznatky ako budúci ochranári našej krásnej planéty.

Comments are closed.

Close Search Window