Materská škola|

Keď červená zabliká, nepohnem sa z chodníka.
Oranžová svieti, pripravte sa deti!
Iba farba zelená, voľnú cestu znamená.

Dopravnú výchovu v materskej škole nemožno chápať ako izolovanú časť výchovy, ale musí byť súčasťou každodenného života detí — je prierezovou témou. Apríl je mesiacom bezpečnosti a preto v našej materskej škole sa celý týždeň deti venovali bezpečnosti. Poznávali a učili sa dodržiavať základné pravidlá cestnej premávky.
Oboznamovali sa s pravidlami správania sa účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov, cyklistov, kolobežkárov. Dopravná výchova bola deťom priblížená v prezentáciách o doprave, formou hier, zábavných činností, riekaniek, tvorbou vlastného autíčka z papieru, cyklistov a prácou v pracovných zošitoch. Získané vedomosti si vyskúšali na školskom dvore kde pani učiteľky vytvorili cestu s dopravnými značkami a tam deti museli dodržiavať pravidlá cestnej premávky pod prísnym dozorom ,,Pána policajta“.. Získavali tak praktické vedomosti a skúsenosti, aby sa vyvarovali nehodám a  získali prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvá na nich číhajú v cestnej doprave. Rozprávali sa o tom, ako sa im môžu vyvarovať a zabezpečiť tak bezpečnosť svoju a aj svojich kamarátov.
Od najútlejšieho veku je potrebné začať deťom vštepovať vedomosti a skúsenosti z problematiky dopravnej výchovy, aby si na ich základe vytvoril pocit istoty a bezpečia.

Comments are closed.

Close Search Window