Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.  Cieľom triedenia odpadu je zabezpečenie recyklácie alebo vytriedeného odpadu podľa jednotlivých druhov odpadu.

 Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale.
  • Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU a SEPAROVANÝ ZBER PRE ROK 2022

 

Oznamy a dokumenty o nakladaní s odpadom v našej obci:

Oznámenie a prehlásenie o sadzbe poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov
na rok 2020

Certifikát – množstvo vytriedeného odpadu 2019

Diplom za triedený zber odpadu 2019

Zber elektroodpadu 21.10.2020

Likvidácia žiaroviek a žiariviek

 

Close Search Window