Materská škola|

Dňa 1.1.2021 nadobudla účinnosť novela školského zákona, ktorá priniesla pomerne rozsiahle zmeny týkajúce sa predprimárneho vzdelávania (teda vzdelávania detí vškôlke).

POVINNÁ ŠKÔLKA PRE PÄŤROČNÉ DETI
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné. Rodič je povinný také dieťa zapísať do škôlky.
Otázka: Bude sa vytvárať osobitné tlačivo (žiadosť) pre deti, na ktoré sa budevzťahovať povinná škôlka?
Odpoveď: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude rovnaká pre všetky deti, bez ohľadu na to, či ide o deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
Prvýkrát sa bude týkať povinná škôlka detí, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov veku.
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský
rok (výnimka pozri nižšie).
Predprimárne vzdelávanie v škôlke (daný jeden rok) nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky, tá zostáva 10ročná. Napriek pôvodnemu návrhu zákona. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na
predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

ODKLAD DO ŠKOLY SA RUŠÍ
V súčasnosti ak dieťa nie je na školu pripravené, podáva rodič riaditeľovi základnej školy žiadosť o odklad. Ten je po novom zrušený..
Ako sa bude postupovať, ak dieťa nebude na školu ešte pripravené?Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné
požiadať riaditeľa materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riaditeľ o tom vydá
rozhodnutie. Potrebný bude písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
a formovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
Takže, o odklad do škôly nebude už rodič riešiť s riaditeľom základnej školy ako to bolo doteraz.
Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo SIEDMY rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Comments are closed.

Close Search Window