Vedenie obce, Obecné zastupiteľstvo a Komisie

Starostka obce

Ing. Ivana Chrenková

Telefón: 034/668 27 03
Mobil: 0948 471 295

Samostatná referentka OcÚ

Ing. Eva Vašečková

Telefón: 034/ 668 2703

Obecné zastupiteľstvo

Marek Belko – zástupca starostu
Tel: 0911 894 217
Mail: bekano@centrum.sk

PhDr. Elemír Foltýn
Tel: 0948 682 263
Mail: elemir.foltyn01@gmail.com

Pavol Krištofík
Tel: 0911 402 367
Mail: kristofik.pala@gmail.com

Mgr.Veronika Masaryková
Tel: 0902 824 523
Mail: veronika.masarykova@gmail.com

Jana Nízka
Tel: 0903 484 718
Mail: j.nizka@gmail.com

Igor Prošvic
Tel: 0903 177 797
Mail: igorprosvic1980@gmail.com

Jolana Veselská
Tel: 0903 203 792
Mail: jolana67@zoznam.sk

Kontrolór obce: Marta Dujsíková

Komisie

Komisia finančná, rozpočtová a správy obecného majetku:

Predseda: Mgr. Veronika Masaryková
Členovia: Jolana Veselská, Ing. Eva Vašečková

Komisia ochrany životného prostredia, výstavby a rozvoja územného plánovania:

Predseda: Igor Prošvic
Členovia: Jozef Baránek, Karol Hlúpik, Viktor Klemon, Pavol Krištofík, Marek Belko, Ján Horný

Komisia sociálna, starostlivosti o občanov a ochrany verejného poriadku:

Predseda: PhDr. Elemír Foltýn
Členovia: Alena Hlubocká, Stanislava Mrázová, Mgr.Jozef Tomša, Ing. Barbora Tomeková

Komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu:

Predseda: Jana Nízka
Členovia: Ing. Adriana Brožková, Andrej Irša, Mgr.Veronika Masaryková, Mária Klemonová, Ing.Petra Štefková

Komisia ochrany verejného záujmu:

Predseda: Jolana Veselská
Členovia: Marek Belko, PhDr.Elemír Foltýn, Alena Hlubocká, Mgr.Veronika Masaryková, Jana Nízka, Igor Prošvic

Close Search Window