Materská škola|

Cieľom predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole je dosiahnuť optimálnu
sociálnoemocionálnu oblasť, perceptuálno-motorickú a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti
na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Získať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného
prostredia, rozvíjať environmentálne cítenie.
„Jeseň v prírode“ je vďačnou témou na pestovanie lásky k prírode a na rozvíjanie environmentálnej
výchovy.
Turistickú vychádzku do blízkeho okolia sme využili na to, aby deti lepšie spoznali krásu okolitej prírody,
uvedomili si potrebu jej ochrany a spoznali flóru v najbližšom okolí MŠ. 
Radosť deti prejavili nielen pri pohybových aktivitách, ale aj pri pozorovaní jesennej prírody, zbieraní
prírodného materiálu, počúvaní zvukov. Pozorovali a porovnávali zmeny v prírode, farby listov, plody na
kríkoch a nazbierali veľa gaštanov.
Každé dieťa dostalo svoj sprievodný list a podľa neho hľadali rôzny prírodný materiál. Za splnenú úlohu
nechýbala medaila, že všetko zvládli úspešne.
Keď už boli spapané aj keksíky nastal čas vrátiť sa späť do MŠ.

Comments are closed.

Close Search Window