Všeobecné záväzné nariadenia obce (VZN)

Rokovací poriadok
VZN poplatok za KO
VZN o poplatkoch za KO a stavebný odpad
VZN daň za psa
VZN o financovaní MŠ 2009
VZN o chove a držaní psov 2009
VZN o pohrebníctve
VZN o školstve 2020
VZN o výške príspevkov v MŠ stravné a školné
VZN o dotáciach 2017
VZN o trhových miestach 2013
VZN o nakladaní s odpadmi
VZN DzN
VZN poplatok za rozvoj
VZN dodatok o odpade 2015
VZN o odpade 2012
VZN pov plan 2012
VZN verejné priestranstvo 2015
VZN o organizácii miestneho referenda
VZN o určení prevádzkového času
Zásady hospodárenia s majetkom obce 2011
PHSR
Zásady odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu, predsedov a členov komisií

VZN č.1/2021 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Kátov

VZN č. 2/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Kátov

 

Záverečný účet a výročná správa obce

Záverečný účet za rok 2021
Výročná správa za rok 2021

Tlačivá

Evidencia obyvateľov
Navrh na zrusenie TP
Súhlas s prihlásením PP
Súhlas s prihlásením TP

Komunikácie
Žiadosť o povolenie zvláštne užívanie MK
Žiadosť o pripojenie UK na MK

Málý zdroj znečisťovania
Žiadosť o povolenie stavby MZZ
Žiadosť o užívanie stavby MZZ

Stavebné
Návrh kolaudačné rozhodnutie
Návrh umiestnenie stavby
Ohlásenie stavebnej úpravy
Ohlásenie udržiavacích prác
Územno plánovacia informačná žiadosť
Žiadosť – Dodatočné stavebné povolenie
Žiadosť – Drobná stavba
Žiadosť – predĺženie stavebného povolenia
Žiadosť – predĺženie termínu dokončenia stavby
Žiadosť – Potvrdenie
Žiadosť – Rozkopávka VP
Žiadosť – Stavebné povolenie

Stavebný dozor
Stavebný dozor – Odstránenie stavby
Vyhlásenie stavebného dozoru na jednoduchej stavbe

Súpisné čísla – vek stavby
Žiadosť – určenie súpisného a orientačného čísla
Žiadosť – zrušenie SC
Žiadosť – vek stavby

Vodná stavba – výrub drevín
Ako vybaviť povolenie na studňu
Žiadosť – vodná stavba
Žiadosť – výrub dreví

Zápisnice OZ

2011
Zápisnica z OZ konaného dňa 17.2.2011
Zápisnica z OZ konaného dňa 23.6.2011
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.9.2011
Zápisnica z OZ konaného dňa 28.11. 2011

2012
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.2.2012
Zápisnica z OZ konaného dňa 28.8.2012
Zápisnica z OZ konaného dňa 16.10.2012
Zápisnica z OZ konaného dňa 1.11.2012
Zápisnica z OZ konaného dňa 29.11.2012
Zápisnica z OZ konaného dňa 14.12.2012

2013
Zápisnica z OZ konaného dňa 12.9.2013
Zápisnica z OZ konaného dňa 9.10.2013
Zápisnica z OZ konaného dňa 24.10.2013
Zápisnica z OZ konaného dňa 20.11.2013
Zápisnica z OZ konaného dňa 12.12.2013

2014
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.9.2014
Zápisnica z OZ konaného dňa 6.11.2014
Zápisnica z OZ konaného dňa 15.12.2014

2015
Zápisnica z OZ konaného dňa 5.2.2015
Zápisnica z OZ konaného dňa 23.4.2015
Zápisnica z OZ konaného dňa 25.6.2015
Zápisnica z OZ konaného dňa 3.9.2015
Zápisnica z OZ konaného dňa 12.11.2015

2016
Zápisnica z OZ konaného dňa 18.2.2016
Zápisnica z OZ konaného dňa 14.4.2016
Zápisnica z OZ konaného dňa 9.6. 2016
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.9.2016
Zápisnica z OZ konaného dňa 3.11.2016
Zápisnica z OZ konaného dňa 14.12.2016

2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 26.1.2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 23.2.2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 6.4.2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.6.2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 11.9.2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 2.11.2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 7.12.2017

2018
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.3.2018
Zápisnica z OZ konaného dňa 24.5.2018
Zápisnica z OZ konaného dňa 21.6.2018
Zápisnica z OZ konaného dňa 25.10.2018
Zápisnica z OZ konaného dňa 10.12.2018

2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 22.1.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 12.3.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 21.5.2019
Správa Kultúrnej komisie k zápisnici z OZ 21.5.2019
Správa Komisie život. prostredia k zápisnici z OZ 21.5.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 25.6.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 14.8.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 1.10.2019
Zápisnica z mimoriadneho OZ konaného dňa 14.10.2019
Zápisnica z mimoriadneho OZ konaného dňa 26.11.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 11.12.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 28.12.2019

2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 25.2.2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 23.6.2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.9.2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 12.10.2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 18.11.2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.12.2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 28.12.2020

2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.2.2021
Zápisnica z OZ konaného dňa 19.5.2021
Zápisnica z OZ konaného dňa 24.6.2021
Zápisnica z OZ konaného dňa 22.9.2021
Zápisnica z OZ konaného dňa 3.11.2021
Zápisnica z OZ konaného dňa 14.12.2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 28.12.2021

2022

Zápisnica z OZ konaného dňa 17.2.2022
Zápisnica z OZ konaného dňa 6.4.2022
Zápisnica z OZ konaného  dňa 22.6.2022
Zápisnica z OZ konaného dňa 7.9.2022
Zápisnica z OZ konaného dňa 12.10.2022

Close Search Window